Fotosintesis memerlukan air, apabila kadar air rendah, maka fotosintesis tidak berlangsung dengan baik. Apabila fotosintesis tidak berjalan, maka metabolisme pada tumbuhan juga terganggu, terganggunya metabolisme menyebabkan biji melakukan